Γεωργικές προειδοποιήσεις από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Οι βαμβακοφυτείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης «καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων βαμβακιού».

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η 2η γενεά (γενεά του Αυγούστου) του πράσινου σκουληκιού και είναι σε εξέλιξη η 2η με 3η γενεά του ρόδινου σκουληκιού. Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν στους αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες. Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης.

Διαβάστε επίσης: Βαμβάκι: Καλλιεργητικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού

Συστάσεις -καλλιεργητικές πρακτικές

Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανά τρεις (3) ημέρες τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.

Το κατώτατο όριο επέμβασης είναι:

  • τέσσερις (4) προνύμφες πράσινου σκουληκιού 1ου και 2ου σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κ.μ.ο. ή χρηστικά μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση (1,5) μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο.,
  • πέντε έως οκτώ (5-8) προνύμφες ρόδινου σκουληκιού κ.μ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.

Επιπλέον, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Συστήνονται κατά προτεραιότητα:

  • Τα βιολογικά εντομοκτόνα
  • Τα χημικά εκλεκτικά εντομοκτόνα
  • Τα χημικά εντομοκτόνα μη εκλεκτικά

Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων, συνιστάται να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μόνο όταν υπάρχουν ξανά οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω (3.1).

Όταν προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων διαφορετικής δράσης και…