Οι καταληκτικές ημερομηνίες για ακύρωση ή τροποποίηση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων

Εκπνέουν οι προθεσμίες για ακυρώσεις ή τροποποιήσεις υποβληθείσας στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2022.

Μάλιστα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2022, δηλαδή ως 1 Αυγούστου 2022, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022.

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Γεωργαντάς: Παρατείνεται για μία εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης
Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2022, οι γεωργοί ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης μεταβίβασης. Οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται αυτόματα για το επόμενο έτος ενίσχυσης 2023.

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2022, μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος.

Ακύρωση αίτησης

Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 ορίζεται η Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022.

Αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης θα παραμείνει σε ισχύ.

Τροποποιήσεις αιτήσεων

Η εμπρόθεση τροποποίηση υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι και μόνο όσον αφορά:

  • στην αλλαγή κατηγορίας μεταβίβασης, δηλαδή του υποδείγματος
  • στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης
  • στα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια

Ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος…