Ο έλεγχος ασκείται κατά προτεραιότητα και με ιδιαίτερη προσοχή σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες διατηρούν πρόβατα και αίγες

Το πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για το έτος 2022 εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στόχοι του προγράμματος είναι τόσο η συστηματική έρευνα και η διαφορική διάγνωση των ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, μέσω της ενεργητικής και της παθητικής επιτήρησης όσο και η εκρίζωση της διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδους Νόσου (Κλασικής ή Άτυπης). Παράλληλα, με την εφαρμογή του προγράμματος γίνονται ενέργειες για την αποτροπή εισόδου στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Διαβάστε επίσης: Πρόβατα: Πρόγραμμα επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού – Τι προβλέπει 

Η επιτήρηση ασκείται κατά προτεραιότητα και με ιδιαίτερη προσοχή σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες διατηρούν πρόβατα και αίγες που:

  • Κατάγονται από χώρες ή κράτη μέλη, όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ΜΣΕ σε αυτόχθονα ζώα,
  • ενδέχεται να έχουν καταναλώσει ζωοτροφές μολυσμένες με τον αιτιολογικό παράγοντα των ΜΣΕ,
  • είναι απόγονοι θηλυκών ζώων προσβεβλημένων από ΜΣΕ.

Επιτήρηση προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Η επιτήρηση των προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από ζώα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

Μέτρα επί υποψίας ΜΣΕ μικρών μηρυκαστικών Εάν υπάρχει υποψία για ΜΣΕ στα Μικρά Μηρυκαστικά, δηλαδή σε περίπτωση:

(α) θετικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμής για ΜΣΕ ή

(β) κλινικής υποψίας κατά τον προ της σφαγής έλεγχο ή

(γ) κλινικής υποψίας σε ζωντανό ζώο εκμετάλλευσης,

τότε:

Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της ΠΕ στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση προέλευσης του ζώου ή το σφαγείο λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

  • όλα τα ευαίσθητα είδη ζώων της εκμετάλλευσης υπόκεινται σε περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της κλινικής και επιδημιολογικής έρευνας που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές.
  • Το κλινικά ύποπτο ζώο θανατώνεται και δείγμα εγκεφαλικού ιστού αποστέλλεται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς…