Επιπλέον καθορίζεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων τροφοδοσίας, οχημάτων ΑΜΕΑ καθώς και οχημάτων μικροκινητικότητας όπως ποδήλατα και σκούτερ.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο να εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το οποίο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), και αντίστοιχα στη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων και η διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου Ηλεκτροκίνησης.

Επιπλέον καθορίζεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων τροφοδοσίας, οχημάτων ΑΜΕΑ καθώς και οχημάτων μικροκινητικότητας όπως ποδήλατα και σκούτερ.

Η προτεινόμενη χωροθέτηση στον Δήμο έχει προκύψει έπειτα από διεξοδική μελέτη εναλλακτικών σεναρίων ενώ παράλληλα έχει ληφθεί υπόψη η πλήρης και επαρκής εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των δημοτών καθώς και των επισκεπτών του Δήμου. Ειδικότερα, η προτεινόμενη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έλαβε υπόψη το πλήρες φάσμα του δήμου, συμπεριλαμβανομένων σημείων τα οποία αποτελούν πόλους έλξης και παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, κεντρικές λειτουργίες του Δήμου όπως δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία, υποδομές, εκκλησίες, πλατείες, κ.α.

Επιπροσθέτως, η επιλογή των σημείων χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα πλαίσια του ΣΦΗΟ λαμβάνει υπόψη την ασφαλή μετάβαση από και προς το δήμο, θεωρώντας ότι ο μετακινούμενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα φόρτισης του αυτοκινήτου του σε κεντροβαρικά σημεία του Δήμου.

Η μελέτη του Δήμου Νέας Σμύρνης υπερκάλυψε τις προβλεπόμενες από το νόμο ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές και κατέληξε σε ΣΦΗΟ χωροθέτησης 88 σημείων επαναφόρτισης και 137 θέσεων στάθμευσης όλων των κατηγοριών Ηλεκτρικών Οχημάτων σε νέους υπαίθριους χώρους και υφιστάμενες ή νέες παρόδιες θέσεις.

Ανέλαβε καθήκοντα ο νεότερος Αντιδήμαρχος στην…